Behandling vid artros

Skribent +Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin
Uppdaterat 2018-08-27
Dela
Gilla

Behandling vid artros

Då man inte kan bota artros så består behandlingen i att minska smärta och besvär, bromsa utvecklingen samt vid långtgående, mer omfattande besvär byta ut ledytorna.

Olika former av behandling ges vid artros beroende på vilken status som ledbesväret har och vad patienten önskar.


Minska smärta och öka livskvaliteten genom träning

Behandling för att minska smärta och öka livskvaliteten sker framför allt genom träning och motionsaktivitet. Detta är beskrivet under egenvård.

Vårdgivare som erbjuder artrosskola individuellt

Vårdgivare som erbjudera artrosskola i grupp

Smärtlindrande artrosbehandling

Akupunktur

Akupunktur har ett robust vetenskapligt stöd för att det minskar smärta och dysfunktion hos patienter med kronisk knäsmärta och en långtidsverkande smärtlindrande effekt kan uppnås after 8-10 behandlingar.
Akupunkturbehandling givet samtidigt som medicinering med paracetamol/NSAID har visat sig ge bättre behandlingseffekt än behandling med enbart medicinering.

Vårdgivare som ger akupunktur

Medicinering: Paracetamol – NSAID

Om egenvård och artrosskola haft otillräcklig effekt kan medicinering i syfte att lindra smärta initieras. Medicineringen påverkar inte artrosen i sig eller utvecklandet av den utan syftet är att minska smärta.
Först kan paracetamol provas i dos upp till 4 g per dygn. De som inte svarar på paracetamol kan i nästa steg erbjudas
NSAID. NSAID innebär ökad risk för magsår varför doseringsprincipen är att använda den minsta verskamma dosen, undvika att använda mer än en typ av NSAID preparat samtidigt, utvärdera nyttan av behandlingen efter en (1) månads medicinering och avsluta denna om ingen effekt har setts samt inte minst att informera patienten att avbryta medicineringen själv om smärtan är borta.

Medicinering: Coxiber

Intagande av läkemedel innehållande COX-2 hämmare har visat sig leda till mindre risk för inre blödningar men bör ändå doseras med samma försiktighet som för NSAID då skillnaderna vad gäller övriga biverkningar för denna läkemedelsgrupp inte är helt klarlagda.

Läkemedelsbaserade salvor

Inflammationshämmande salvor (exempelvis voltaren- eller orudis gel) har i några studier visat på god effekt och kan användas enbart eller tillsammans med oralt intagen smärtlindring. En fördel med salvor är att metoden ökar självkontrollen över behandlingen vilket kan bidra till förbättring.

Vårdgivare som förskriver läkemedel

Kortisoninjektion

Intraartikulära injektioner med steroidpreparat (kortison) är något som används och har använts flitigt genom åren. Det finns visst stöd för behandlingsformen i gjorda studier, men effekten visar sig i dem endast hålla 1-3 veckor. Detta överrensstämmer dåligt med klinikers erfarenhet där uppfattningen är att effekten av injektionen ibland kan vara mycket längre än så. Det har dock visat sig svårt att på förhand bedöma vilka patienter som kan tänkas ha god respektive dålig effekt av kortisoninjektionsbehandling.

Vårdgivare som ger kortisoninjektion

Ledinjektion med hyaluronsyra

Injecering av hyaluronsyra (vilket utvinns ur tuppens kam, varför injektionen även kallas tuppkamsinjektion) har visat sig ha ungefär samma effekt som vid kortisoninjektionsbehandling hos patienter med besvär av knäartros. Preparatet är dyrt och behandlingen ger bättre resultat om den upprepas veckovis under 3-5 veckor varför socialstyrelsen bedömt att behandlingsmetoden inte är kostnadseffektiv. Behandlingen får därav bekostas av individen själv utan stöd från skattemedel.

Kirurgisk behandling

Det finns olika typer av kirurgisk behandling vilka kan bli nödvändiga vid mer uttalade artrosbesvär.

Osteotomi

Osteotomi kan erbjudas patienter under 60 år uppvisande en förslitning på antingen inre eller yttre ledytan där krav på fortsatt hög aktivtetsnivå föreligger. Vid osteotomi vinklas tibia (skenbenet) om för att flytta belstningen från den slitna delen i knät till den ”oslitna” delen. Den efterföljande rehabiliteringen är krävande varför åldern hos patienten bör understiga 60 år. Bäst resultat ses hos patienter som uppvisar förslitning i den inre (mediala) kammaren och där hjulbenthet föreligger.

Enkammar artroplastik

Enkammar artroplastik kan väljas då den ena kammaren är sliten kan men den andra är någorlunda intakt samt då patienten är över 60 år. Ledytorna, vanligtvis de inre, byts då ut mot protes. Fördelen mot osteotomi och total artroplastik är kortare sjukhusvistelse och mindre påfrestande rehabilitering.

Dubbelsidig artroplastik

Total ledprotesoperation är en behandlingsåtgärd som vanligtvis leder till mycket gott resultat vad gäller förbättrande av livskvalitet för patienter med måttliga till stora besvär av artros i höft och knä.


Här hittar du vårdgivare som arbetar med artros